Notulen ledenvergadering van 15-09-2021

Notulen ledenvergadering van 15-09-2021

29 april 2022 21:15

Riekele van der Merk

Verslag ledenvergadering VV de Blesse van 15 september 2021, ter voorbereiding van de komende vergadering.

Verslag ledenvergadering VV de Blesse 

15 september 2021 

Aanwezig bestuur : Harry Mars, Ingmar Bouma, Riekele van der Merk,  

Jos Bouma en Chris Hoen 

Afwezig bestuur: - 

Aanwezig volg. presentielijst: 39 personen (incl. bestuursleden) 

Afwezig met kennisgeving: Bart Scholts, Appie en Sander Stuurman, Teun stoker 


1. Opening  

Vz. Harry opent de vergadering en heet iedereen welkom. Met name ook de vele aanwezigen vanuit de heren  selectie.

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 • Ingekomen stukken; de verschillende verslagen van de penningmeester, secretaris en van de afdelingen jeugd,  senioren en dames. 
 • Ondanks de corona pandemie van de afgelopen 1,5 jaar en het niet uitspelen van 2 competitie jaargangen zijn  er toch nog wel veel zaken de revue gepasseerd.
 • Fysieke bestuursvergaderingen werden vervangen door digitale Zoom-meetings. Ook werden we via digitale meetings door de gemeente op de hoogte gehouden van de steeds veranderede corona regels en richtlijnen zoals handen wassen, looplijnen, 1,5 meter afstand houden, kleed boxen op slot, wel of weer niet mogen  voetballen en of trainen, wedstrijden zonder publiek etc. etc. 
 • Eind mei 2020 werd afscheid genomen van de trainers Minne de Boer (heren) en Rob Ton (dames). De corona  maatregelen waren toen even wat losser geworden.
 • Vanaf seizoen 2020-2021 hebben we 2 nieuwe trainers benoemd; Teun Dikken voor heren 1 en Gerard van  den Akker voor Dames 1.
 • Seizoen 2020-2021 werd opgestart maar na een wedstrijd of 5, door de toenemende besmettingen, weer  stilgelegd vanuit de overheid. Er is door de senioren niet meer gevoetbald dat seizoen. De jeugd onder 18  mocht later wel onderling op de club trainen en wedstrijden spelen.
 • alternatieven om bezig te blijven waren o.a. bootcamp trainingen en individuele trainingen. - In december 2020 zijn de lopende contracten met Teun Dikken en Gerard van den Akker met een jaar verlengd tot en met seizoen 2021-2022.
 • Vele initiatieven om toch nog te kunnen voetballen aan het einde van het seizoen 2020-2021 liepen op niets  uit. De regio cup (KNVB) en het toernooi welke Willemsoord wilde organiseren konden geen doorgang vinden. - in juli 2021 bestaat onze club 90 jaar. Er was een jubileum commissie opgericht maar door de corona hebben  we de geplande festiviteiten gecanceld. Wel is er een jubileum (uit)shirt gekomen in de kleuren zwart/geel, de  eerste club kleuren van onze vereniging in de jaren 30. 
 • De dames afdeling bestaat in oktober 50 jaar. Op 30 oktober zullen hiervoor wat activiteiten worden  georganiseerd. 
 • Tijdens de zomerstop van 2021 zeiden een aantal vaste vrijwilligers na vele 10 tallen jaren actief geweest te  zijn voor de club, te willen stoppen. Mensen bedankt voor jullie inzet al die jaren! Daaroverheen kwam nog het  droeve bericht van het overlijden van Roelof Schokker, al jaren lang de vaste bezorger van alle Rood Witters in  Wolvega. Inmiddels is hard gewerkt om deze werkzaamheden te verdelen onder de andere vrijwilligers. 
 • Het bestuur heeft besloten om vanaf het nieuwe seizoen 2021-2022 over te stappen van tap bier naar flessen  bier. We hebben hiervoor een goede deal kunnen sluiten met Heineken. 
 • Op 14 augustus 2021 is er een afscheidswedstrijd geweest voor de spelers van heren 1 die na afgelopen  seizoen zijn gestopt.
 • Inmiddels is het nieuwe seizoen opgestart en mogen we volledig los met inachtneming van huidige corona  richtlijnen zoals o.a. de 1.5 meter afstand langs de lijn, in de kleedboxen en in de kantine.

3. Notulen vorige vergadering  

Op de notulen zijn vanuit de vergadering geen vragen of opmerkingen. Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.

4. Jaarverslag secretariaat 

De secretaris neemt het verslag 2020-2021 kort door. Enkele punten hieruit zijn: 

 • Rooster van aftreden kort doorgenomen. (Harry, Jos en Ingmar aftredend sept 2021)  - De ledenadministratie was ook dit seizoen weer in handen van Adri Hettinga 
 • Wedstrijd secretariaat is sinds 2007 in handen van Tiemen Lageweg 
 • Peildatum januari 2021 hadden we in totaal 273 leden 
 • Peildatum voorjaar 2021 hadden we 150 donateurs.  
 • Vele activiteiten, zoals de algemene ledenvergaderingen, kaartavonden, nieuwjaarsreceptie en de  vrijwilligers avond konden door de corona pandemie helaas geen doorgang vinden. 

Hierover zijn vanuit de vergadering verder geen vragen of opmerkingen.

5. Jaarverslagen senioren, dames en jeugd 

Jos Bouma neemt het woord. Door de Corona pandemie kwamen de competities van het seizoen 2020-2021 in  het weekend van 10/11 oktober helaas na 5 weer wedstrijden stil te liggen. Deze werden ook niet meer  opgestart. Het seizoen ervoor (2019-2020) werd gestopt op 7/8 maart en ook al niet uitgespeeld.  We hopen dat we het komende seizoen wel weer een volledige competitie kunnen gaan spelen.  De terrein commissie heeft alle velden weer speelklaar gemaakt. 

De Jeugdcommissie heeft alle shirtjes en broekjes voor de jeugd spelers uitgezocht en in een tas uitgereikt aan de  betreffende leiders/trainers. 

Ook alle leiders en trainers zijn voorzien van club kleding.  

Onderstaand een korte vooruitblik op het nieuwe seizoen 2021-2022 

Jeugd  

 • Seizoen 2021-2022 gaan we in met 11 jeugdteams. 
 • Bijna alle leeftijden zijn vertegenwoordigd van de Mini Stars tot en met de JO17.  
 • Helaas geen JO19 dit jaar. Voor de aanwas van senioren is dat voor de komende jaren wel een aderlating. - JO 10 en JO 15 komen het komende seizoen uit in hoofdklasse. Voor een kleine vereniging als de onze een  mooie opsteker. 
 • Alle teams zijn weer voorzien van trainer(s) en leiders. Mooi om te zien dat een 3 tal jeugdige senioren  bereid zijn om een jeugdteam te trainen en/of te leiden.  


Vrouwen 

 • We zien een lichte daling in het aantal dames leden. Gevolg is dat het vrouwen 7 tal team welke op de  vrijdagavond speelde is opgeheven.  
 • Er zijn nog 2 teams te weten vrouwen 1 welke uitkomt in de 5eklasse en vrouwen 2 welke speelt op de  maandagavond  
 • Trainer van VR1 komend seizoen is Gerard van den Akker en leider is Geert Veurman.  - VR 1 heeft uitgesproken bij de eerste 3 te willen eindigden dit seizoen. Een mooi streven. - Verder is er een MO 13 team met 12 speelsters en een MO 15 team met 15 speelsters. Dit belooft in de  nabije toekomst wel een mooie aanvulling voor de dames senioren. 
 • Verder viert de dames afdeling dit jaar in oktober haar 50 jarig jubileum. Vermeldenswaardig is dat dan  ook Tiny Landman 50 jaar lid is. Een felicitatie waard! 


Senioren  

 • Het Technisch Hart (TH) is na zijn intrede in juni 2016, per heden opgeheven. Zij waren belast met het  adviseren over de aan te stellen trainers, contacten met de trainers en spelersraad en ontwikkelen van  beleid. Het algemeen technisch beleidsplan, het jeugdplan en een beleidsplan vrouwen voetbal van hun  hand zijn op de website terug te vinden. Nu met de komende uitbreiding in het bestuur van 2 mensen op  voetbal zaken is de vraag gesteld of de TH nog een meerwaarde had. Men kwam tot de conclusie dat die  er niet was. Dit technisch beleid wordt vanaf komend seizoen vanuit het bestuur opgepakt.
 • Ook binnen de heren senioren afdeling hebben we te maken met een krimpend aantal voetballende  leden voor de zondag. Er zijn er nu circa 40. 
 • We starten dit seizoen daarom met 2 zondag elftallen (en niet met de gewenste 3 elftallen) Dit zal soms  lastige situaties opleveren met eigenlijk te veel spelers voor 2 teams. 
 • De trainingsavonden zijn voor beide teams op woensdag en vrijdag. Dat bevordert de onderlinge sfeer en  er kan gecombineerd worden. 
 • De technische staf ziet er volgt uit:
   • Heren1; Trainer Teun Dikken, Edwin Kemerink (leider) en Chris Hoen (verzorger)
   • Heren 2; Trainers Jarno Meijer en Wilco Oosterhof, Rene Brasjen (leider) en Edwin van der Wal  (ass. leider)  
 • Beide teams spelen in de 4eklasse.
 • 7 tallen: er is een heren 35+ team voor de competitie op de vrijdag en een 40+ teams voor de donderdag.  Zij kunnen als ze niet spelen trainen op de donderdag avond.  
6. Financieel

a. verslag penningmeester 

Ingmar neemt het woord en neemt met de aanwezigen de financiële jaarverslagen van 2019-2020 en 2020-2021  door. Ook in de financiële cijfers zien we de gevolgen van de coronapandemie terug die zijn intrede deed in maart  2020. Kantine inkomsten, de kurk waar we als vereniging voor een groot deel op drijven, liepen vanaf dat  moment fors terug. Er waren zo goed als geen activiteiten meer op het sportpark  

Financieel gezien hebben we als bestuur direct de niet noodzakelijke uitgaven “on hold” gezet en hebben we  geprobeerd de vaste lasten zoveel mogelijk te beperken.  

Gelukkig heeft de overheid ons ook geholpen middels het optuigen van de TASO regeling. Dat is een  tegemoetkoming voor amateur sportorganisaties. Mede hierdoor zijn de financiële gevolgen voor onze  vereniging gelukkig meegevallen. 

Het seizoen 2019-2020 is met een positief resultaat van €8823,- afgesloten. Dit mede omdat alle sponsor  inkomsten en contributies voor dat seizoen al waren ontvangen en omdat we een TASO bijdrage van € 4000  hebben ontvangen voor de gederfde inkomsten over het laatste deel van het seizoen.  

Het seizoen 2020-2021 verliep minder voorspoedig omdat al in oktober 2020 alle activiteiten, door het corona  virus en de daarop genomen maatregelen door de overheid, stil vielen. Mede dankzij een TASO bijdrage van  €10.000 kwamen we uit op een plusje van € 503. Door het beperken van de uitgaven zijn we gelukkig niet de  rode cijfers in gedoken. Dat is een mooi resultaat waar we heel tevreden mee mogen zijn gezien de moeilijke  omstandigheden.  

Vragen hierover vanuit de vergadering: 

 • Jack van der Vegt vraagt of we nu een verlaging zien in de energie kosten nu de zonnepanelen op de  andere meter zijn aangesloten. Bestuur geeft aan dit wel tegenvalt gezien de huidige energie nota en  geeft aan dit nader te gaan onderzoeken. Dit heeft onze aandacht!

b. verslag kascommissie 

De kascommissie heeft de boekhouding van de vereniging bekeken. Jörgen Kleinheerenbrink en Martin Sloot  hebben de boeken gecontroleerd. Martin geeft aan dat de boeken een juiste weergave zijn van de stand van  zaken. Complimenten! De kascommissie wordt door de Vz. bedankt. 

c. verkiezing kascommissie 

Er heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld voor de kascommissie te weten Ron Pot. Martin en Jörgen gaan  onderling uitmaken wie van beide nog een jaartje doorgaat. De vergadering gaat hiermee akkoord.

d. begroting seizoen 2021/2022 

De begroting laat een positief resultaat zien van €2500,-. We gaan er daarbij vanuit dat het weer een normaal  seizoen gaat worden waarin de competities met publiek uitgespeeld kunnen worden.  

In de kantine zijn we overgegaan van tap naar flessen bier. Met onze vaste bierleverancier hebben we hierover  goede afspraken kunnen maken en is er kosteloos een nieuwe koeling verkregen.  

Ten aanzien van de lasten verwachten we geen bijzonderheden. De contracten met trainers zijn een jaar verlengt  en die kosten staan vast. Vanuit het kledingfonds zal weer de noodzakelijke nieuwe kleding aangeschaft worden.  Ook is er een nieuw uit tenue voor het heren1 team aangeschaft. Dit n.a.v. het feit dat onze vereniging 90 jaar  bestaat. De kleuren zwart/geel zijn een verwijzing naar het verleden. Dit waren in de jaren onze eerste club  kleuren.

7. Benoeming ereleden 

Onze vereniging kent op dit moment maar 1 lid van verdienste. Dat is Joachim Westenbroek. Verder zijn er geen  ereleden. Het bestuur ziet het uitreiken van een ere titel aan iemand ook als een blijk van waardering voor alle  vrijwilligers binnen de club.  

Omdat een 2 tal vrijwilligers deze zomer zijn gestopt als vrijwilliger in een aantal commissies na vele tientallen  jaren arbeid op onze sportclub, leek het ons als bestuur een mooi gebaar om hen hiervoor te bedanken door ze te  benoemen tot ereleden. Beide heren waren niet aanwezig op de vergadering.  

In de vergadering ontstond wat discussie tussen voor en tegenstanders. In het kort de belangrijkste opmerkingen. 

Joop de Lang: Hier moet je heel voorzichtig mee zijn. Wie doe je wel en wie niet. Ligt soms heel gevoelig. Reitse de Vries: Eigenlijk zou je ieder jaar een erelid moeten benoemen als eerbetoon aan alle vrijwilligers binnen  de vereniging. 

Gerard van den Akker: Dat deze vereniging alleen maar 1 lid van verdienste heeft, dat is toch veel te weinig? Joachim Westenbroek: Het toch ook een blijk van waardering voor alle vrijwilligers 

Tiemen Lageweg: Bij de betrokkenen is er geen belangstelling voor de titel van erelid. 

Op basis van bovenstaande gaan we als bestuur eerst met de beide heren contact zoeken om van hen zelf te  vernemen hoe ze er in staan. Wordt vervolgt.

8. Bestuursverkiezing 

Volgens schema zijn aftredend i.v.m. het voltooien van twee termijnen en niet herkiesbaar: - Penningmeester Ingmar Bouma, al in sept 2020 maar door de corona pandemie1 jaar langer gebleven. - Voorzitter Harry Mars per sept 2021 

 • Lid voetbal zaken Jos Bouma per sept 2021 

Voorgedragen door het bestuur als nieuwe bestuursleden: 

 • Frans Kemper 
 • Mient van der Merk 
 • Magda Bouma 
 • Bart Scholts 
 • Peter Mars. 


Er zijn 32 stemgerechtigden in de vergadering. Mient en Peter zijn unaniem gekozen, Frans had één blanco stem  en Magda en Bart hadden elk één tegenstem. Dat betekend dat alle 5 de voorgedragen leden in het nieuwe  bestuur zijn gekozen. De verdeling van de functies zal binnenkort bekend worden gemaakt door het nieuwe  bestuur.  

9. Rondvraag 
 • Chris Hoen (bestuur): 
   • Chris geeft aan dat er nog vrijwilligers gezocht worden voor de volgende werkzaamheden: - Kantine personeel 
   • Bij het maken van de RW op dinsdag ochtend 
   • op vrijdag middag vanaf 13.00 voor het terrein onderhoud (velden, boomwallen etc.)  Jeroen Hulsinga: 
   • Jeroen geeft aan dat de selectie dankbaar is voor de mooie nieuwe uit tenues in de oorspronkelijke kleuren  zwart en geel.  
 • Joop de Lang: 
   • Hoe zit het met de taakverdeling in het nieuwe bestuur? Bestuur: dat wordt in eerst volgende  bestuursvergadering definitief vastgesteld en daarna gecommuniceerd naar buiten. 
 • Ellen Bos Hoen:
   • Krijgen de dames ook nieuwe uit tenues? Bestuur: Daar gaan we naar kijken.. 
 • Nienke Demmink: 
   • Er komt een pupil van de week bij de dames1 thuiswedstrijden
   • Voor het 50 jarig jubileum zijn we nog op zoek naar oude foto’s die betrekking hebben op het dames voetbal. 
 • René Brasjen:
   • Is het een idee om een jarige speler een bierkaart cadeau te doen die kan worden omgezet in bier na de  wedstrijd? Bestuur: gaan we naar kijken en René geeft aan het idee dan verder te willen uitleggen. 
   • voor de 40+ zijn op papier maar 8 spelers beschikbaar en dat is zeker 3 te weinig. Voor komende donderdag  heeft hij wat extra spelers geregeld maar dat moet bij iedere wedstrijd hetzelfde liedje zijn. Bestuur: op 16  september na de betreffende wedstrijd maar even bespreken.  
   • hoe zit het met de broekjes van 40+? Bestuur: Er staat voor de 40+ een tas met nieuwe broekjes en shirtjes  klaar!  
   • Uitshirts van het 2ezien er niet uit. Letters op de achterzijde laten los en hangen in slierten aan de shirts.  Bestuur: gaan we mee aan de slag! 
 • Tiemen Lageweg: 
   • we hebben een tekort aan scheidsrechters voor de zaterdag middag (Dames 1 en JO17) en voor de maandag  avond (dames2) Hierbij een oproep: Wil je wel eens een wedstrijd fluiten meld je dan aan bij het bestuur of bij  Tiemen. Bestuur: Lukt dat niet dan moeten we kijken bij buurtclubs en tegen betaling iemand inhuren.  - Ivar Groenendijk merkt op dat er bij RKO een scheids was die ook wel eens in De Blesse zou willen fluiten.  Bestuur: Ingmar heeft zijn nummer. We kunnen hem gaan benaderen.  
   • Verder merkt Tiemen nog op dat de kaarters ook weer los willen gaan. Bestuur: Als de corona maatregelen  gehandhaafd worden is dat geen probleem. Ze kunnen hiervoor met de kantine commissie overleggen voor  bezetting in de kantine.  
 • Jack van der Vegt: 
   • Hoeveel commissies hebben we eigenlijk binnen de vereniging? Wie zitten daar allemaal in? Kan dat  misschien eens de RW geplaatst worden? Zijn er niet teveel commissies? Bestuur: nemen we mee naar de  bestuursvergadering. 
 • Geert Veurman (consul): 
   • Er voetbalt buiten de wedstrijden en trainingen regelmatig jeugd voor de doelen op het tweede veld. Vinden  we dat goed? Bestuur: Nee, daarvoor kunnen ze terecht op het 3eveld of op de oefenhoek. 

10. Sluiting 

Harry Mars bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

De Blesse, woensdag 15 september 2021 

Secretaris
R. van der Merk 

Mars voorzitter: ……………………………….… 
R. van der Merk secretaris: ………………………………….
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!