20.00 uur in de kantine

 

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken\
  3. notulen van 01-06-2016
  4. jaarverslag secretariaat
  5. jaaroverzicht seizoen 2015-2016 – senioren – dames – jeugd
  6. Financieel – verslag penningmeester – verslag kascommissie – verkiezing kascommissie – begroting
  7. bestuursverkiezing – aftredend en niet herkiesbaar: secretaris – Rennie Gjaltema
  8. rondvraag
  9. sluiting