VV De Blesse

VOETBALVERENIGING DE BLESSE

Ledenvergadering

Woensdag 15 september  2021 in de kantine. Aanvang 20.00 uur

Voorlopige AGENDA :

1.       Opening

2.       Mededelingen / Ingekomen stukken.

3.       Jaarverslag secretariaat

4.       Jaarverslag voetbalzaken

5.       Financieel verslag 2019-2020 en 2020-2021

         a.     Verslag penningmeester.

         b.    Verslag kascommissie.

         c.     Verkiezing kascommissie.

         d.     Begroting                    

6.       Bestuursverkiezing:

  • Aftredend en niet herkiesbaar:

–      Voorzitter:                    Harry Mars
–      Penningmeester:          Ingmar Bouma
–      Voetbalzaken:              Jos Bouma

Voorgedragen kandidaat bestuursleden door het bestuur:
Frans Kemper, Peter Mars, Mient van der Merk, Magda Bouma en Bart Scholts (uitbreiding van 5 naar 7 bestuursleden)       

7.      Rondvraag.

8.       Sluiting.

Stemrecht hebben de leden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Bovendien is een ouder van een jeugdlid stemgerechtigd. Stemmen bij volmacht is toegestaan (max. 2 volmachten per persoon art. 17). De volmachten moeten voor aanvang van de vergadering worden ingeleverd bij het bestuur.

Tegenkandidaten dienen door ten minste 10 leden te worden voorgedragen en uiterlijk 1 week voor de vergadering aan het bestuur te worden doorgegeven.

De notulen van 6 nov 2019 en de verslagen liggen ter inzage in de kantine, op de dag van de vergadering vanaf 19.00 uur tot aanvang van de vergadering en zijn tevens vanaf begin september op verzoek per e-mail verkrijgbaar bij de secretaris. (vvdeblesse@gmail.com)

De notulen van 6 november 2019 (laatste ledenvergadering) lees je hier.

Bestuur V.V. de Blesse